Điều khoản sử dụng

Trên trang Website này, chúng tôi thực hiện một session, dành để giới thiệu các nội dung bao gồm (và không giới hạn) với các nội dung, hình ảnh, video, etc. do chính các bạn, những người yêu quý HYGGEE Việt Nam đã chia sẻ trên các kênh truyền thông xã hội (Gọi tắt là “Nội Dung”). Một khi bạn trả lời các yêu cầu của chúng tôi về việc sử dụng những Nội Dung này đồng nghĩa rằng bạn chấp nhận với các điều khoản sau:

Bạn đồng ý cho CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CNC QUỐC TẾ sử dụng không độc quyền và miễn phí bản quyền trên toàn cầu cho Nội Dung bạn đã chia sẻ, CNC QUỐC TẾ quản lý hợp pháp của thương hiệu HYGGEE Việt Nam. Quyền sử dụng này liên quan đến mục đích tiếp thị và/hoặc quảng cáo trên toàn thế giới, bao gồm nhưng không giới hạn sử dụng trên các trang Website chính thức của thương hiệu trên toàn cầu.

Thương hiệu có thể sử dụng, sản xuất lại, chia sẻ, kết hợp với các tài liệu khác, điều chỉnh sửa đổi, thay thế và/hoặc chỉnh sửa Nội dung đó và/hoặc bất kỳ phần nào theo định hướng của Thương hiệu theo luật pháp và quy định có liên quan.

Bạn tuyên bố và cam kết rằng (i) bạn sở hữu tất cả các quyền bao gồm quyền sở hữu trí tuệ trong và đối với Nội dung của bạn,(ii) bạn được sự cho phép của bất kỳ cá nhân nào xuất hiện trong Nội dung của bạn để ủy quyền cho Thương hiệu và (iii ) Việc sử dụng Nội dung trên sẽ không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba hoặc bất kỳ luật hiện hành nào ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Bằng việc chấp thuận các điều kiện và điều khoản này, bạn từ bỏ bất kỳ và tất cả các quyền đạo đức cũng như sở hữu trí tuệ liên quan đến Nội dung của bạn. Đồng thời, bạn cũng đồng ý miễn trừ mọi trách nhiệm và nghĩa vụ bồi thường đối với Thương hiệu trong và tất cả các công ty có liên quan của CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CNC QUỐC TẾ, bao gồm các công ty chi nhánh tại nước sở tại, vào việc sử dụng các Nội dung nêu trên cho mục đích quảng bá và truyền thông; và cũng tại đây, bạn đồng ý miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm cho các cá nhân, là đại diện của Thương hiệu và CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CNC QUỐC TẾ trước mọi khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, chi phí tinh thần và vật chất liên quan đến việc sử dụng Nội dung được nhắc ở trên.